Reklamace a odstupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Odstoupit můžete také i předtím, než si zboží převezmete. Nesmí se však jednat o situaci, kdy je zákonem odstoupení vyloučeno (§ 1837 Občan. zákoníku).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Tomek nářadí s.r.o., Brněnská 497/27b, Vyškov 682 01, tel.: 727 961 357, reklamace@tomek-naradi.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem, či osobně). Preferujeme použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (viz. níže), není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14denní lhůty od převzetí zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Platbu vrátíme nejpozději do 14 dnů od doručení Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, nejčastěji bezhotovostně na Vámi určený účet v odstoupení, příp. osobně v hotovosti. Jiný způsob vrácení plnění proběhne jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady.

Peněžní prostředky za objednávku nejsme povinni vrátit dříve, než obdržíme vrácené zboží, nebo prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho co nastane dříve.

 1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu Tomek nářadí s.r.o., Brněnská 497/27b, Vyškov 682 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení.

Náklady spojené s vrácením zboží: Přímé náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. nikoliv v rozsahu, kterým se zboží opotřebovává a ztrácí na své hodnotě. Prodávající má právo odečíst z hodnoty vráceného zboží částku odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání.

Práva při odstoupení zákazníka a prodávajícího od kupní smlouvy jsou uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách bod 6. Odstoupení od kupní smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy [PDF]


2. Reklamace

Je možné, že zakoupené zboží nebude po jisté době správně fungovat. Kupující má právo na vytknutí vady na zakoupeném zboží do 2 let (pokud není uvedeno jinak) od jeho převzetí. Přesto doporučujeme nás co nejdříve kontaktovat a předem nalezenou závadu zkonzultovat, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění, časovým prodlevám a nákladům spojených s vyřízením reklamace.

Prodávající zaručuje kupujícímu jakost zboží při převzetí a zásadně odpovídá jen za vady věci, které měla při převzetí. 

Upozornění: Nelze reklamovat vadu zboží, kterou kupující sám způsobil. Reklamace se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Doba pro uplatnění reklamace:

Lhůta, po kterou lze uplatňovat reklamaci, začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Vadu lze vytknout prodejci po dobu 2 let od převzetí zboží. 

Postup pro vyřízení reklamace:

1) Oznámení zjištění závady můžete provést:

 • ​na adrese provozovny,
 • dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • ​nebo e-mailem na: reklamace@tomek-naradi.cz.

Použijte prosím tento REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. V případě, že jej nemůžete použít, ve zprávě uveďte následující údaje:

 • Vaše jméno a adresu,
 • telefonický či emailový kontakt,
 • název zboží,
 • popis závady,
 • datum koupě a číslo daňového dokladu, popř. VS platby,
 • jaký způsob odstranění vady požadujete.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje oznámení závady na zboží kupujícím prodávajícímu.

2) Doručení reklamovaného zboží

Osobně doručte nebo zašlete vadné či nefunkční zboží řádně zabalené na adresu naší provozovny. V případě, že to není ve Vašich možnostech, kontaktujte nás prosím na emailu: reklamace@tomek-naradi.cz. Pro urychlení vyřízení reklamace, prosím spolu se zbožím dodejte kopii dokladu o koupi (faktura, paragon a příp. záruční list). Pokud jste nejprve neoznámil/a vadu podle bodu 1), přiložte také vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, nebo přiložte vlastní zprávu, kde uvedete hlavní informace viz. bod 1).

Upozorňujeme, že reklamované zboží je nutno zaslat řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Neposílejte na dobírku! Takové zásilky budou odmítnuty.

3) V případě oprávněné reklamace si můžete zvolit mezi těmito způsoby odstranění vady:

 1. a)výměna za kus bez vad,(výměna vadné součásti). Dodání chybějící věci. 
 2. b) oprava vady. 

Tento výběr máme právo omezit v případě, že jedna z možností je nemožná nebo přináší nepřiměřené náklady prodávajícímu oproti druhé možnosti. 

Odstranění vady můžeme odmítnout v případě, že:

 • Oprava ani výměna věci nejsou možné, nebo by nám způsobily nepřiměřené náklady.
 • Totéž platí, je-li jeden ze způsobů nemožný (např. již nemáme stejnou věc) a druhý nepřiměřený.

4) Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající odmítl odstranit vadu nebo ji neodstranil dle § 2170 Obč. zákoníku,
 • vada se projeví opakovaně,
 • vada je podstatným porušením smlouvy (znemožňuje řádné užívání věci a nelze očekávat, že bude uspokojivě odstraněna),
 • vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Nevýznamné vady jsou nepodstatným porušením kupní smlouvy. Kupující může uplatnit v druhém stupni (pokud nešlo vadu odstranit) pouze přiměřenou slevu.

5) Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s Vámi předem nedohodneme jinak. Reklamaci pochopitelně řešíme v nejkratší možné lhůtě. O vyřízení reklamace budete informováni na Vámi uvedených kontaktech. O výsledku reklamace a případné opravě dostanete potvrzení. Postupujeme v souladu s občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. 

6) Doba na vyzvednutí reklamovaného zboží (ať už je reklamace uznána nebo nikoli) je 30 dní od odeslání informace zákazníkovi o vyřízení reklamace. Nepřevezme-li kupující věc v uvedeném čase, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění 10 Kč za každý den uskladnění. Pokud by poplatek za uskladnění přesahoval hodnotu uskladněného zboží, je prodejce oprávněn zboží prodat a výtěžek z prodeje použít na úhradu skladovacích nákladů.

7) Neoprávněná reklamace. V případě, že se reklamace ukáže jako neoprávněná, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat a navrhneme Vám náhradní řešení. V tomto případě hradí náklady spojené s přepravou kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění jsou dále uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách bod 8. Práva z vadného plnění.

Reklamační formulář [PDF]